Pielnik wielofunkcyjny "Aragonia"

"Aragonia" row crops cultivator

Das multifunktionale Sternhackgerät "Aragonia"

Opis Description Beschreibung

Pielnik wielofunkcyjny to urządzenie zaprojektowane do obróbki międzyrzędowej upraw rolniczych. Przeznaczony jest do kultywacji gleby między rzędami w takich uprawach jak: kukurydza, burak, rośliny kapustne i wiele innych.

Konstrukcja maszyny umożliwia konfigurację rozstawu sekcji pielących w zakresie od 30 cm do 75 cm.

Maszyna może być wyposażona w hydrauliczny przesuw wszystkich sekcji jednocześnie, sterowany przez operatora. Umożliwia to pracę na pochyłych polach oraz umożliwia bardzo bliski przejazd obok roślin nie uszkadzając ich. System przesuwu osadzony jest na precyzyjnych prowadnicach liniowych co sprawia, że cały mechanizm jest bardzo precyzyjny.

Sekcje robocze maszyny zawieszone na równoległoboku wyposażone są mechanizm szybkiej zmiany głębokości za pośrednictwem pokrętła, które wysuwa lub wsuwa w korpus kółko podporowe. Sekcja robocza wyposażona jest w 5 zębów sprężynowych S 32x10 z redlicą prostą lub gesią stópką. Istnieje również możliwość montażu radła do obróbki redlin. Maszyna wyposażona jest w system szybkiego przesuwu sekcji roboczych co znacznie ułatwia konfigurowanie pod daną uprawę.

Zaczep maszyny wyposażony jest w TUZ II kategorii z kołami podporowymi z regulowaną wysokością oraz rozstawem.

W maszynie zastosowano system gwiazd pielących z amortyzacją oraz regulacją kąta nachylenia, które znacznie poprawiają efektywność zabiegu. Gwiazdy pielące są w stanie usunąć do 90% chwastów znajdujących się pomiędzy roślinami w rzędzie jednocześnie spulchniając najbliższe otoczenie rośliny i napowietrzając korzenie. Dostępne są dwie średnice gwiazd: 300 mm oraz 380 mm.

Maszynę można doposażyć w podsiewacz nawozów napędzany elektrycznie z płynną regulacją obrotów. Dzięki temu można w bardzo precyzyjny sposób określić dawkę wysiewu. Dzięki zastosowanemu potencjometrowi możliwy jest wysiew w zakresie od 5 kg do 400 kg na 1 ha uprawy.

Row crops cultivator (hoeing machine) is a device designed for inter-row processing of agricultural crops. It is used to cultivate the soil between rows of such crops as: corn, beetroot, brassicas and many others.

The construction of the machine makes it possible to adjust the distance between the sections in the range from 30 cm to 75 cm.

The machine can be equipped with hydraulic movement of all sections at the same time, controlled by the operator. This allows to work on sloping fields and operating very close to the plants, without damaging them. The sliding system is mounted on linear guides, which makes the entire mechanism very precise.

The working sections of the machine are equipped with a mechanism for quick change of working depth, through a knob that extends or slides the supporting wheel into the machine body. The working section is equipped with 5 spring tines S 32x10 with a straight coulter or a duck foot. There is also the possibility of ridges mounting. The machine is equipped with a rapid displacement system of working sections, which simplifies working width configuration for a given crop.

The machine is equipped with three-point linkage cat. II, with supporting wheels (adjustable height and spacing).

The machine is equipped with finger weeder that dig out and remove weeds between the planted crops. The system has cushioning and adjustable tilt angle, which significantly improve the weeding efficiency. Finger weeders are able to remove up to 90% of weeds between plants in a row while simultaneously loosening the immediate surroundings of the plant and aerating the roots. Two diameters of finger weeder are available: 300 mm and 380 mm.

The machine can be equipped with an electrically driven fertilizer sump with variable speed control. As a result, fertilizers dosage can be set in a very precise way. Thanks to the potentiometer used, dosage in the range from 5 kg to 400 kg per 1 ha of cultivation is possible.

Das multifunktionale Reihenhackgerät wurde für zwischenreihige Bearbeitung von landwirtschaftlichen Anbauten projektiert. Es ist geeignet für Bodenkultivierung und Unkrautbeseitigung zwischen den Reihen bei solchen Anbauten, wie: Mais, Rüben, Kohlpflanzen,Kürbis und vielen anderen.

Die Maschinenkonstruktion ermöglicht eine leichte Abstandsverstellung der Hacksektionen von 30 bis 75 cm.

Das Gerät kann mit einem hydraulischen Verschub aller Hacksektionen auf einmal ausgerüstet werden, der vom Maschinenbertreiber gesteuert wird. Dies ermöglicht die Arbeit auf schrägen Böden und/oder ganz nah an den Pflanzen, ohne dass diese beschädigt werden. Das Verschubsystem wird in Linearführungsschienen gehalten, dank dessen das ganze Werkzeug sehr präzise arbeitet.

Die am Parallelogramm gehängten Arbeitssektionen wurden mit dem Mechanismus einer schnellen Arbeitstiefenverstellung ausgestattet. Die Arbeitstiefe wird nämlich mithilfe eines Knebelgriffs umgestellt, der das Stützrad in den Körper hinein- oder dieses aus dem Körper herausschiebt. Jede Arbeitssektion wurde mit 5.Federzinken im S-Typ 32x10 mit geraden Scharen oder Gänsefußscharen versehen. Auf Wunsch können an das Gerät auch Häufler angebaut werden. Das Schnellverschubsystem der Arbeitssektionen erleichtert deutlich die Anpassung an verschiedenartige Anbauten.

Die Dreipunktanhängung Kat. 2 wurde zusätzlich mit Stützrädern ausgestattet, deren Höhe und Abstand sich verstellen lassen.

Das System der Hacksterne mit Stoßdämpfung und Arbeitswinkelverstellung verbessert unbestritten die Arbeitseffektivität. Unsere Hacksterne beseitigen bis 90% der Unkräuter zwischen den Pflanzen, wobei der Boden dazu extra gelockert wird und die Wurzeln werden belüftet. Standardgemäß bieten wir zwei Durchmesser von den Hacksternen an: 300mm und 380mm. Je nach dem Bedarf unserer Kunden können wir jedoch auch andere Durchmesser der Hacksterne herstellen und montieren.

Das Gerät kann zusätzlich mit einem elektrisch angetriebenen Düngerstreuer mit zügiger Umstellung der Drehungen ausgestattet werden. Dank dessen kann man die Aussaatdosis sehr präzise bestimmen. Das angewandte Potentiometer ermöglicht eine Aussaat von 5 bis 400kg/1ha.

Wyposażenie opcjonalne:
 • gwiazdy pielące średnicy 300 mm lub 380 mm
 • podsiewacz nawozu
 • ekrany boczne
 • gęsie stopki do zębów S 32x10
 • radła do redlin
 • szersza rama do danej wersji maszyny
 • oświetlenie LED
Optional equipment:
 • finger weeder 300 mm or 380 mm
 • fertilizer spreader
 • side screens
 • duck foot for tines S 32x10
 • ridges
 • wider frame for a given machine version
 • LED lighting
Optionalausstattung:
 • Hacksterne, Durchmesser: 300mm oder 380mm (auf Wunsch auch andere möglich)
 • Düngerstreuer
 • Seitenbleche
 • Gänsefußscharen für Zinken S 3210
 • Häufler
 • breitere Rahmen für andere Varianten des Geräts
 • LED-Beleuchtung

Dane techniczne Technical data Technische Daten

typ type Typ ZSA-1 ZSA-2 ZSA-2-H ZSA-4 ZSA-4-H ZSA-6-SK ZSA-8-SK
liczba
sekcji
number of
working
sections
Anzahl der
Arbeits-
sektionen
2 3 3 5 5 7 9
przesuw
hydrauliczny
hydraulic
movement
of section
Hydraulischer Verschub
Nie No Nein Nie No Nein Tak Yes Ja Nie No Nein Tak Yes Ja Nie No Nein Nie No Nein
szerokość
ramy
głównej
The main
frame
width
Arbeitsbreite
1.3m 1.8m 1.8m 3.0m 3.0m 4.4m 5.8m
szerokość
transportowa
Transportation
width
Transportbreite
1.3m 1.8m 1.8m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
zapotrze-
bowanie
mocy
power
demand
Kraftbedarf
15KM 20KM 20KM 40KM 50KM 60KM 80KM
przybliżona
masa *
weight * Gewicht ca. *
130kg 220kg 260kg 500kg 600kg 800kg 980kg

* Masa maszyny może odbiegać od podanej wartości w zależności od wyposażenia. * The weight of the machine may deviate from the specified value depending on the equipment. * Je nach der Ausrüstung kann das Gewicht der Maschine ein bisschen unterschiedlich sein.

Karta produktu Product card Produktkarte